Chúng tôi làm gì

Phương Cách của chúng tôi

Trong khi chúng tôi làm việc để mang tự do đến cộng đồng Đông Nam Á, chúng tôi tiến bước với sự thông hiểu là con đường dẫn đến giải thoát phải bao quát và giải đáp các áp bức xen kẽ. Chúng tôi trồng và chăm bón những mầm non hoạt động để chúng đơm nhuỵ trở thành những thay đổi nhất thời và lâu dài để giải đáp nhu cầu gấp rút qua những dịch vụ trực tiếp và cời bỏ những cơ sở của áp bức

qua những để luật bao quát hơn (ví dụ như giáo dục và chính sách). Viễn vọng của chúng tôi bao gồm những chỉnh đốn cội rễ có tác hiệu lâu dài để giúp cộng đồng Đông Nam Á sung túc bằng chính họ với vô số tiếp cận với tài nguyên và hỗ trợ.


Các chương trình của chúng tôi

MN8 điều tra Vấn đề gì?

Cuộc chiến của Hoa Kỳ trên Việt Nam và, sau đó, tất cả Đông Nam Á đã để lại hậu quả lâu dài trên cộng đồng Đông Nam Á. Điều này, nhưng không chỉ giới hạn ở điểm này, bao gồm cả việc di cư và ___ của trên 3 triệu người. Trên 3,3 triệu người Đông Nam Á hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ vì kết cuộc chiến tranh này. Hoa Kỳ định cư nhiều người Đông Nam Á tại những vùng thiếu trợ cấp và canh gác chặt chẽ, và tại nơi này những phần tử của cộng đồng phải vất vả với sự nghèo túng và vũ __. Trong những vùng này, cảnh sát nhắm vào, điểm chỉ, và kết án những phần tử của cộng đồng, gây ra cảnh tù tội. In the 1990s, the U.S. passed a number of laws that targeted community members with certain convictions, including permanent residents, for detention and deportation, regardless of how old the conviction was. Trong những năm 1990, Hoa Kỳ đã thông qua nhiều điều luật nhắm vào các phần tử của cộng đồng với một số án  phạt, kể cả thường trú dân, để giam giữ và trục xuất, không cần biết các án phạt ấy đã lâu.

Vấn đề 1

Người Đông Nam Á bị nhắm và hãm hại bởi vì ICE giam giữ và trục xuất.

Tìm hiểu cách chúng tôi phản kháng

Vấn đề 2

Người Đông Nam Á đối phó với rào cản cấu trúc để nói lên ý kiến và tham gia vào hệ thống chính trị đã thuộc vào hình thức xã hội chúng ta.

Tìm hiểu cách chúng tôi phản kháng

Vấn đề 3

Do những khủng hoảng trong lịch sử, nghèo túng, cấu trúc kỳ thị chủng tộc, và bạo lực, người Đông Nam Á thường phải vất vả để tiếp cận kinh tế, sức khoẻ tâm thần, và tài nguyên chung thiết yếu để sung túc trong khu vực mình.

Tìm hiểu cách chúng tôi phản kháng