Hỗ Trợ Chúng Tôi

Nếu bạn muốn đóng góp vào mục đích của chúng tôi, bạn có thể trực tiếp ủng hộ công việc của chúng tôi bằng hai cách chính:

  1. Đóng Góp Tài Chánh
  2. Mua hàng từ quầy điện tử của chúng tôi

Tất cả lợi nhuận được dùng vào để duy trì cuộc đấu tranh chống trục xuất và bắt bớ giam cầm trong cộng đồng người Đông Nam Á & giúp cho cộng đồng hàn gắn vết thương trong cuộc hành trình hướng về tự do.