គាំទ្រយើង

អ្នក​អាច​ចូលរួ​មចំណែកដោយ​ត្រង់​ក្នុងបុព្វហេតុរបស់យើងបាន​តាមរយៈមានវិធីសំខាន់ពីរយ៉ាង៖

  1. ការ​បរិច្ចាគ
  2. ទិញ​ទំនិញ​អនុស្សាវរីយ៍​ពី​ហាង​ទំនិញ​អនឡាញ​របស់​យើង

ប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បីជំរុញការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនិរទេស និង ការឃុំឃាំងនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើង និង ជំរុញការ​លូត​លាស់​របស់សហគមន៍​យើងឆ្ពោះទៅរកសេរីភាព ក្នុង​នាម​ជាសហគមន៍ដែល​បាន​ជា​សះស្បើយ។.