Nguồn Dữ Liệu

Biết Quyền Bạn

Những nguồn dữ liệu này cho bạn biết quyền của bạn khi tiếp xúc với cảnh sát và cơ quan ICE ở nhà, sở làm, khi đang di chuyển bằng xe, hoặc khi đang bị giam giữ. Hiểu biết là sức mạnh!

Chú ý: hiện tại, phần lớn các nguồn dữ liệu trên trang mạng của chúng tôi chỉ bằng Anh Ngữ. Trong khi MN8 bành trướng, chúng tôi sẽ tìm cách thông dịch nhiều hơn.

Ấn Phẩm Cầm Tay

Học hỏi về quyền của bạn với ấn phẩm cầm tay 2-trang ngắn đã được thông dịch qua tiếng Khmer, Mông, và Việt Ngữ

Đọc thêm

Video

Học hỏi về quyền của bạn qua hình thức video đã được thông dịch qua Khmer, Mông, và Việt Ngữ

Xem thêm

Quyền Của Bạn – Cẩm Nang

Sách được xuất bản bởi đồng bạn của chúng tôi tại Mijente, Puente Arizona, National Immigration Project of the National Lawyers Guild, và Georgia Latino Alliance for Human Rights (2017).

Đọc thêm

Khí Cụ Đoàn Kết của người Đông Nam Á:

Chỉ dẫn cách Phản Kháng Trục Xuất và bắt bớ giam cầm từ Chiến Dịch #ThảMN8

Các phần tử trong gia đình, người tổ chức, và luật sư từ Chiến Dịch #ThảMN8 đã gom lại một khí cụ dựa trên kinh nghiệm bản thân. Khí cụ này gồm các nguồn thông tin về cách hành động để tranh đấu cho người thân của bạn được trả tự do từ các nơi giam giữ di trú.

Đơn USCIS & Thông Tin

Nếu bạn đang trong diện phải đối phó với thủ tục trục xuất, yêu cầu xin hồ sơ của bạn là bước đầu để chống án. Bấm bên dưới để bắt đầu.

Thỏa Thuận Hồi Hương

Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận hồi hương với cả hai quốc gia Cam Bốt và Việt Nam. Điều này có nghĩa là Cam Bốt và Việt đang cấp phát hồ sơ thông hành cho một số người mà chính phủ Hoa Kỳ đã ban lệnh trục xuất.

Thêm Nguồn Dữ Liệu

Nguồn dữ liệu thêm cho người tỵ nạn đang đối phó với trục xuất về Cam Bốt, Việt Nam, Hay Lào