Phát triển lãnh đạo

Chúng tôi sử dụng phát triển lãnh đạo như một phần của 4 trụ mốc để giải thoát:

Xây đắp khả năng lãnh đạo cho các phần tử bị thiệt hại của cộng đồng để họ chia sẻ thuật lại chuyện của họ và cổ võ cho thay đổi

Mời các viên chức dân cử hội họp với những người bị va chạm để cùng chia sẻ những tác hại của giam giữ và trục xuất

Trợ giúp các thành viên của chúng ta trong lúc họ nẩy nở trong vườn lãnh đạo của mình

Cung cấp ReGENerate, một chương trình mùa hè cho thanh thiếu niên tập trung đến khai thác tài lãnh đạo  và tường thuật