Chúng tôi làm gì

Vấn đề:

Người Đông Nam Á bị nhắm và hãm hại bởi vì ICE giam giữ và trục xuất.

Người Khmer, Việt Nam, Hường, Lào, Karen, và các cộng đồng Đông Nam Á đang bị trục xuất hàng loạt đến các quốc gia mà họ chưa từng ở và bị ly cách khỏi gia đình, cộng đồng, và cách mưu sinh tại Hoa Kỳ.

Cách chúng tôi tấn công:

Hỗ trợ pháp lý

Chúng tôi hỗ trợ các phần tử của cộng đồng đang đối mặt với đe doạ bị giam giữ và trục xuất

1. Cung cấp tài nguyên, sự hỗ trợ, và cố vấn pháp lý miễn phí cho các phần tử của cộng đồng bị va chạm, như qua chương trình quầy hàng pháp lý.

Những phần tử của cộng đồng đang đối mặt với lệnh sa thải sẽ được cố vấn pháp lý để kiện tha. Chúng tôi cũng hỗ trợ giúp điền giấy tờ pháp lý và lấy giấy căn cước cho các phần tử cộng đồng vừa trở về.

Chúng tôi đã làm gì

Các sự kiện xẩy ra sẽ được cập nhật đây

Các sự kiện xẩy ra sẽ được cập nhật đây

Các sự kiện xẩy ra sẽ được cập nhật đây

Các sự kiện xẩy ra sẽ được cập nhật đây