Trực tiếp ủng hộ

Chúng tôi xử dụng ủng hộ như một phần của 4 trụ mốc để giải thoát:

Ủng hộ những phần tử của cộng đồng trong việc yêu cầu đơn từ và hồ sơ lưu trữ trong ca án

Tổ chức những cuộc luyện tập Biết Quyền Bạn và thực tập pháp lý cho các phần tử của cộng đồng

Trụ cấp một quầy hàng pháp lý cho các phần tử cộng đồng để bạn tiếp cận các cuộc hẹn viễn cận với toà án và sự giúp đỡ không công/ít công

Giúp đỡ các phần tử của cộng đồng đã từng bị trục xuất để xem xét lại ca và tìm kiếm cách thức để trở lại Hoa Kỳ

Đồng hành với các phần tử của cộng đồng đến gặp ICE

Cung cấp tài trợ và thực phẩm bản xứ cho các phần tử cộng đồng Đông Nam Á