Xây dựng cộng đồng

Chúng tôi dùng xây dựng cộng đồng như một phần của bốn trụ mốc của ta để giải thoát:

Dựng lên một toà nhà tổ chức cho những người Đông Nam Á hăng say chấm dứt giam giữ và trục xuất

Chia sẻ tài nguyên và các cuộc hội họp học hỏi về giam giữ và trục xuất

Nâng cao sự tham gia chính trị và nhân số cử tri đi bầu trong cộng đồng Đông Nam Á