Cổ Võ

Chúng tôi xử dụng cổ võ như một phần của 4 trụ mốc để giải thoát:

Thông qua những điều lệ để chấm dứt sự cộng tác giữa những quận hạt thành phố khu Twin Cities và ICE

Cổ võ thay đổi những luật pháp tiểu bang giúp nâng cao cách thức hạ trục xuất

Đưa vào luật pháp liên bang đòi hỏi trách nhiệm của Hoa Kỳ trong can thiệp vào Đông Nam Á và chấm dứt trục xuất